HOTLINE: 0978.365.021
 

Thông tư về quản lý và trích khấu hao TSCĐ

Thông tư 45 /2013 về quản lý và trích khấu hao TSCĐ
Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định sẽ có hiệu lực từ 10/06/2013 thay thế cho thông tư 203/2009/TT-BTC.

Quản lý và trích khấu hao TSCĐ

Quản lý và trích khấu hao TSCĐ

1. Tài sản cố định phải có giá trị từ 30 triệu đồng

Điểm c, khoản 1, điều 3 của thông tư 45 quy định: “Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.”

Quy định này đã thay thế nội dung cũ tại thông tư 203/2009/TT-BTC: “Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên.”
2. Quyền sử dụng đất thuê được ghi nhận là Tài sản cố định vô hình (TSCĐ vô hình)

Quyền sử dụng đất thuê theo quy định tại điểm d điều 4 khoản 2 của thông tư 45 được ghi nhận là TSCĐ vô hình. “Quyền sử dụng đất thuê trước ngày có hiệu lực của Luật Đất đai năm 2003* mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là năm năm và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.”

Quy định này thay thế nội dung của thông tư 203/2009/TT-BTC : Trường hợp doanh nghiệp thuê đất thì tiền thuê đất được tính vào chi phí kinh doanh, không ghi nhận là TSCĐ vô hình.

3. Bổ sung một số khoản không được xem là TSCĐ vô hình

Khoản 3 điều 3 thông tư 45 bổ sung một số khoản không được xem là TSCĐ vô hình như sau: “chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình”

4. Quy định về phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước.

Theo quy định tại khoản 4, điều 4 của thông tư 45: Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước phải thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 138/2012/TT-BTC (Thông tư này đã có hiệu lực từ 5/10/2012).

Đây là một quy định mới của thông tư 45 để đồng bộ hóa với thông tư 138. Vì thông tư 138 ra đời sau thông tư 203 5.

Thay đổi về thẩm quyền phê duyệt Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao của tài sản cố định: Bộ Tài chính phê duyệt đối với: “Công ty mẹ các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty do nhà nước nắm giữ từ 51%* vốn điều lệ trở lên do các Bộ ngành, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập”

So với quy định trước là 100%. “Bộ Tài chính phê duyệt đối với các công ty nhà nước, bao gồm: công ty mẹ các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; các công ty con do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Các bạn muốn download thông tư —> Download

Theo Hocketoan360.com (st )

 

 

Tags: , , ,

 

Share this Post