HOTLINE: 0978.365.021
 

Tiếng anh chuyên ngành kế toán và tài chính ngân hàng

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN VÀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG.

  • Mấy chỉ tiêu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( cash flow statement)

– cash flow from operating activities: tiền từ hoạt động kinh doanh
cash collected from customers: tiền thu từ khách hàng
interest and dividends received: lãi và cổ tức được nhận
sale proceeds from trading securities: thu từ kinh doanh chứng khoán
cash paid to employees and supplies: tiền trả cho nhân công và nhà cung cấp
– cash paid for other expenses : tiền trả cho các chi phí khác
acquisition of trading securities. Mua chứng khoán
interest paid: tiền chi trả lãi suất
taxes paid: thuế phải trả
Cash flow from financing activities: tiền từ hoạt động tài chính
principal amounts of debt issued: tiền thu từ phát hành trái phiếu
proceeds from issuing stock: thu từ phát hành cổ phiếu
dividends paid to shareholders : chi trả cổ tức cho chủ sở hữu
– Cash flow from investing activities: tiền từ hoạt động đầu tư
sale proceeds from fixed assets: tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tscd
sale proceeds from debt and equity investment: tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác và thu từ việc đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
acquisition of fixed assets: chi mua sắm, xây dựng tscd
aquisition of debt and equity investments: chi mua công cụ nợ và đầu tư góp vốn.

Good luck and succees

 

Tags: , , ,

 

Share this Post